Województwo ¦l±skie

Województwo ¦l±skie zostało nazwane ¶l±skim nie z racji historycznych czy geograficznych, ale na skutek nacisku ówczesnych polityków z Katowic. Ziem ¶l±skich jest w województwie ledwie 48%. Większo¶ć województwa to obszar Małopolski i Wielkopolski, o czym oficjanie rzadko się wspomina. "¦l±zacy" z Częstochowy, Sosnowca i Żywca maj± dosyć narzucania im ¶l±skiej tożsamo¶ci, a prawdziwi ¦l±zacy nie chc±, by ich kultura zlała się z polsk±...  dalej »    nowa nazwa »

Agencja Reklamowa Katowice »
Czy chcesz, by inni trafili do Ciebie... CELNIEJ?Przerwa techniczna

Przerwa techniczna

Regionalne mapy województwa ¶l±skiego
Dowiedz się gdzie przebiega granica pomiędzy ¦l±skiem a Małopolsk±, dlaczego Cieszynianie uważaj± się za innych ¦l±zaków od tych z Katowic, dlaczego Jaworzno to jest Zagłębie, ale nie D±browskie...  dalej »

Polska to zachodnia czę¶ć Rosji!
Dla ¦l±zaków jest bardzo denerwuj±ce, jak kto¶ nieumiejętnie posługuje się okre¶leniami "¦l±sk" i "¶l±skie". Nazywanie więc ¦l±skiem okolic Częstochowy jest takim samym błędem jakby Anglik powiedział, że Polska to zachodnia czę¶ć Rosji...  dalej »

Organizacje pozarz±dowe - Katowice i Częstochowa
Edukacja prawna
i księgowa »

Dla organizacji pozarz±dowych
w woj. ¶l±skim.

Prezydenci przeciwko nazwie "Silesia"!
Katowickie wydanie Gazety Wyborczej zadało prezydentom miast ¦l±ska i Zagłębia, które miałyby wej¶ć w skład planowanej metropolii pytanie "Jak± nazwę dla metropolii proponuj±". Z przyjemno¶ci± donosimy, że rekomendowana przez nas nazwa Metropolia ¦l±sko-D±browska jest już promowana przez pierwszego prezydenta. dalej »

Czym skorupka za młodu nasi±knie...
Podczas gdy na ¦l±sku tocz± się dyskusje o potrzebie wprowadzenia edukacji regionalnej do szkół, w Zagłębiu lokalni społecznicy wzięli sprawy w swoje ręce. Już zorganizowali zajęcia dla przedszkolaków, a w szkołach zrobi± to niebawem... dalej »

Witamy w Zagłębiu D±browskim!
Zagłębie poddawane przez wiele lat marginalizacji potrzebuje wielu działań aby odrobić stracony czas i zaniedbania w sferze tożsamo¶ci regionalnej. Ustawmy na ruchliwych trasach wlotowych banery, które będ± witać podróżnych w Zagłębiu... dalej »

RA¦ za różnorodno¶ci± w ¦l±skiem!
Czarny koń wyborów samorz±dowych 2010 w ¦l±skiem - Ruch Autonomii ¦l±ska - wpisał do swojego programu przeciwstawienie się silezjanizacji małopolskiej czę¶ci województwa ¶l±skiego... dalej »

Nie dla pseudoregionu
"Podbeskidzie" to "nowotwór językowy", którym epatuj± nas publicy¶ci z Bielska-Białej, słowo, które zabija tożsamo¶ć mieszkańców ¦l±ska Cieszyńskiego i Zachodniej Małopolski... dalej »

Trójk±t Trzech Cesarzy: symbol regionów
Urzędnicze narzucanie ¶l±sko¶ci całemu województwu dzieje się z ogromn± krzywd± dla lokalnych, nie ¶l±skich społeczno¶ci. W najwyższym stopniu, z uwagi na położenie geograficzne dotyczy to Zagłębia D±browskiego... dalej »

GZM tak, Silesia nie!
Nazwa „Silesia” jest szkodliwa dla ¦l±ska i dla ¦l±zaków
W pełni popieramy „List otwarty” ¶l±skich autorytetów nauki i kultury, stwierdzaj±cy, że nazwa „Silesia” jest okre¶leniem całego regionu, a nie obszaru kilkunastu miast... dalej »

Decyzja za zamkniętymi drzwiami
Kiedy dotarła do nas informacja o posiedzeniu Zarz±du GZM maj±cego podj±ć decyzję w sprawie nazwy metropolii, postanowili¶my się przyjrzeć jak zapadaj± dla nas tak ważne decyzje. Niestety zostało nam to bezprawnie uniemożliwione... dalej »

Kropla dr±ży skałę
Bastiony kłamstwa głosz±ce, że województwo ¶l±skie to ¦l±sk maj± się ci±gle dobrze. Powoli jednak niektóre media zaczynaj± dostrzegać renesans lokalnych, nie¶l±skich tożsamo¶c. Np. nowe zagłębiowskie czasopismo "Życie D±browy Górniczej"... dalej »

Moje refleksje o ¦l±sku i Zagłębiu
Mozaika kultur to uroda ¶wiata. Różno¶ć i różnorodno¶ć wzbogacaj± ¶wiat. Maj±ce swoj± odrębn± osobowo¶ć i niepowtarzaln± oryginaln± urodę G. ¦l±sk i Zagłębie s± tymi szlachetnymi kryształkami tworz±cymi fascynuj±cy obraz... dalej »

Naukowcy, czy pseudonaukowcy?!
To, że Zagłębie D±browskie jest na siłę wpychane do Górnego ¦l±ska jest wiadome nie od dzisiaj. Dzięki ksi±żce, opracowanej przez naukowców U¦, dowiadujemy się rzeczy rewelacyjnej! Obszary na wschód od Chrzanowa i Trzebini to także G. ¦l±sk!!! dalej »

Tropiciele Absurdów
Członkowie dwóch interwencyjnych z woj. ¶l±skiego - "Łowcy Felerów" z Górnego ¦l±ska oraz "Tropiciele Absurdów" z Małopolski - dbaj±cych m.in. o poprawne stosowanie nazwy "¦l±sk" wystosowali apelem do mediów w Polsce... dalej »

Dalsze ze¶l±zczanie Zagłębia...
Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski wytrwale usiłuje przekonać "cały ¶wiat", że Sosnowiec jest ¶l±skim miastem! Tym razem swoim stanowiskiem i nazwiskiem firmuje kolejne "Mistrzostwa ¦l±ska" w tym mie¶cie... dalej »

Prezydent Sosnowca niepokoi
Prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski, w swoim wyst±pieniu wielokrotnie przekonywał zaproszonych go¶ci, że znajduj± się na ¦l±sku. Mieszkańcy s± oburzeni, że ich prezydent zakłamuje rzeczywisto¶ć... dalej »

¦l±skie wielokulturowe
Mieszkańcy województwa ¶l±skiego
W granicach województwa ¶l±skiego żyje bogata mozaika kulturowa mieszkańców. ¦l±skie zamieszkuje najbardziej zróżnicowana etnicznie grupa obywateli Polski. Najbardziej wyrazi¶ci s± ¦l±zacy, Górale Żywieccy, Zagłębiacy i Częstochowianie... dalej »

Muzeum ¦l±skie. Czy naprawdę ¶l±skie?
Zamek w Siewierzu
Powstaj±ce w Katowicach nieopodal Spodka, na terenie byłej kopalni, nowa siedziba Muzeum ¦l±skiego budzi wielkie nadzieje mieszkańców ¶l±skiej czę¶ci województwa oraz obawy mieszkańców Zachodniej Małopolski... dalej »

Nazwa "Silesia" nie dla metropolii
Przeciwko nazwie "Silesia" dla metropolii
Osobisto¶ci nauki i sztuki ze ¶l±skich województw wystosowały list otwarty do samorz±dowców województwa ¶l±skiego, by nie zawłaszczały nazwy "Silesia" dla celów promocyjnych obszarów mniejszych niż ogólno¶l±skie... dalej »


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. www.bedzin.pl  
Przez ¶rodek województwa ¶l±skiego biegnie linia potężnych warowni, które wybudował król Kazimierz Wielki dla obrony... No wła¶nie. Po co polski król wybudował te zamki...?  dalej »
Apel Małopolan w ¦l±skiem do mediów »


Województwo ¦l±skie

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »


Polecamy:
Forum dla Zagłębia D±browskiego


Metropolia ¦l±sko-D±browska

Mapy województwa ¶l±skiego

Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova