Województwo ¦l±skie

Muzeum ¦l±skie
Czy będzie naprawdę ¶l±skie??
"Chcę, by muzeum zajęło się projektami, które w mocniejszy sposób będ± odwoływać się do dziedzictwa Górnego ¦l±ska niż to było do tej pory."
Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum ¦l±skiego


Powstaj±ca w Katowicach nieopodal Spodka, na terenie byłej kopalni, nowa siedziba Muzeum ¦l±skiego budzi wielkie nadzieje mieszkańców ¶l±skiej czę¶ci województwa oraz obawy mieszkańców Zachodniej Małopolski. Czy w nowej siedzibie Muzeum ¦l±skiego jako dziedzictwo ¶l±skie będ± też przedstawiane eksponaty małopolskie, z Zagłębia D±browskiego? Czy ziemie Zachodniej Małopolski, takie miasta jak Częstochowa, Będzin i Żywiec, będzie ta instytucja przedstawiała w jednym miejscu ze ¶l±skimi miastami jako ¦l±sk??? Muzeum ¦l±skie jest bezpo¶rednim kontynuatorem polskiego Muzeum ¦l±skiego założonego w Katowicach w okresie międzywojennym. W swoich zasobach gromadziło eksponaty nie tylko z ówczesnego obszaru województwa ¶l±skiego, ale z całego Górnego ¦l±ska, również ¦l±ska Opolskiego. Z całego Górnego ¦l±ska i wył±cznie z Górnego ¦l±ska - bo takie zadanie okre¶lono dla Muzeum ¦l±skiego.

Czy finansowane ze ¶rodków wojewódzkich Muzeum ¦l±skie przekre¶li tę tradycję i rozpocznie eksponowanie w nowej siedzibie dziedzictwa z całego obszaru obecnego województwa ¶l±skiego - województwa, w którym ziemie ¶l±skie, ich ledwie wschodni skrawek, stanowi± mniejszo¶ć? Czy dorobek małopolski zostanie przedstawiany jako... ¶l±ski? Byłby to fatalny w skutkach występek względem historii, edukacji regionalnej i ¶miech w oczy mieszkańców Zachodniej Małpolski. W czasie funkcjonowania Muzeum ¦l±skiego granice administracyjne województw, ba! nawet państwowe, zmieniały się wielokrotnie. Jednak Muzeum ¦l±skie, jako instytucja, pozostała i nie może one kształtować swoich zbiorów i dorobku naukowego pod dyktando aktualnych granic województwa. Instytucja Muzeum ¦l±skiego tworzona jest na lata, niesie w sobie misję edukacji regionalnej, a nie "wystawek" na modłę tych lub innych regionów, będ±cych akurat w granicach województwa.

Zamek w Siewierzu - woj. ¶l±skie, region Małopolska
Otwarcie dla zwiedzaj±cych ruin zamku w Siewierzu.
Dlaczego to leż±ce przy Porcie Lotniczym "Katowice" miasto podczas uroczysto¶ci miejskich
wykorzystuje stroje ludowe krakowskie, a nie ¶l±skie? To proste - bo to Małopolska, a nie ¦l±sk!
I dobrze, by o tym nie zapominali urzędnicy samorz±dowi.
Fot. Gazeta Wyborcza, Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta 2008

Dziedzictwo małopolskie powinno być godnie reprezentowane przez instytucję na terenie Zachodniej Małopolski. Idealnym miejscem jest funkcjonujace Muzeum Zagłębia w Będzinie, gdzie z uwagi na zagęszczenie ludno¶ci w aglomeracji (podobnie jak w przypadku Katowic), zainteresowani ofert± muzealn± mieszkańcy będ± mieli do niej najlepszy dostęp. Edukacja regionalna w województwie ¶l±skim powinna być pełna i atrakcyjna. Mieszkańcy województwa powinni mieć możliwo¶ć zapoznania się z dziedzictwem obu regionów - ¦l±ska i Małopolski - bez zakłamań, z poszanowaniem odrębno¶ci i bogactwa kulturowego obu czę¶ci województwa. Poznawanie małopolskiego dziedzictwa w Będzinie nie tylko przez mieszkańców Zagłębia oraz Ziemi Częstochowskiej i Żywieckiej, ale też Górnego ¦l±ska, będzie wyrazem szacunku wobec swojej i s±siedniej kultury regionalnej. Poznawanie dziedzictwa małopolskiego w Muzeum ¦l±skim byłoby natomiast zakamuflowanym jako dbało¶ć o województwo kłamstwem i wykroczeniem przeciwko wiedzy regionalnej.

Wypowiedzi dyrektora Muzeum ¦l±skiego Leszka Jodlińskiego ¶wiadcz± o szczerej dbało¶ci o wiedzę regionaln±, przekazywan± za po¶rednictwem kierowanej przez niego instytucji. My, mieszkańcy Zachodniej Małopolski, mamy nadzieję bez lęku wysyłać swoje dzieci do Muzeum ¦l±skiego, by poznały tam piękno ziemi ¶l±skiej, a nie naszej własnej. Chcemy poznawać swoje małopolskie dziedzictwo u siebie, bez niesmaku, bez rozgoryczenia, bez upokorzenia - nie w Muzeum ¦l±skim. Wierzymy, że Leszek Jodliński, jako kompetentny naukowiec, o to zadba.

Karol Nowicki, Jaworzno


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. www.portal.katowice.pl  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova