Województwo ¦l±skie

Organizacje pozarz±dowe
w województwie ¶l±skim
EDUKACJA PRAWNA I KSIĘGOWA


Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów "Macierz", w partnerstwie z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa oddział w Częstochowie, realizuje Projekt "Centrum Edukacji Prawnej i Księgowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej" współfinansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 - Wsparcie Ekonomii Społecznej.

Projekt skierowany jest do:
 • osób zainteresowanych założeniem stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej lub innej formy działalno¶ci w trzecim sektorze oraz
 • osób chc±cych rozwijać prowadzon± tego typu działalno¶ć, którym brakuje ¶rodków na profesjonaln± pomoc prawna i księgow±, a także
 • wszystkim szukaj±cych sposobów i możliwo¶ci pozyskania wsparcia finansowego na rozwój organizacji pozarz±dowej.
Organizacje pozarz±dowe - Katowice i Częstochowa

Oferta Centrum skierowana jest w szczególno¶ci do stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego, organizacji ko¶cielnych, innych zrzeszeń działaj±cych na rzecz dobra wspólnego oraz organizacji pozarz±dowych prowadz±cych niepubliczne placówki opieki społecznej.

W ramach Centrum Edukacji Prawnej i Księgowej można uzyskać nieodpłatnie wsparcie w następuj±cym zakresie:
 • doradztwo prawne i księgowe, obejmuj±ce szeroko rozumian± pomoc prawn± i księgowa dla podmiotów ekonomii społecznej, realizowane podczas dyżurów w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 3 w siedzibie Stowarzyszenia, w godzinach 10 - 16 w każdy pierwszy czwartek miesi±ca oraz w Katowicach przy ul. 3 Maja 36, w godzinach 10 - 16 pozostałe czwartki
 • internetowe konsultacje prawne i księgowe; na adres prawo@edukacja-ngo.pl oraz księgowo¶ć@edukacja-ngo.pl można przesyłać pytania i w±tpliwo¶ci zwi±zane z funkcjonowaniem organizacji pozarz±dowych. Odpowiedzi s± udzielane w trakcie trwania dyżurów (konsultacje prawne - we wtorki w godzinach 16 -20; konsultacje księgowe - we ¶rody w godzinach 8-12)
 • telefoniczne konsultacje prawne i księgowe; udzielane pod numerem telefonu 34 347 00 20 (prawne - w czwartki w godzinach 16 - 20, księgowe - we ¶rody w godzinach 12-16), będ± pomoc± w uzyskaniu informacji dotycz±cych bież±cych zagadnień prawnych, rachunkowych i księgowych dotycz±cych funkcjonowania organizacji pozarz±dowych,
Szkolenia o następuj±cej tematyce:
 • Prawne formy działania w trzecim sektorze - 17 paĽdziernika 2009
 • Powoływanie stowarzyszeń i fundacji - 24 paĽdziernika, 14 listopada 2009
 • Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego - 21 listopada, 12 grudnia 2009
 • Sprawozdawczo¶ć rachunkowa - 19 grudnia 2009, 9 stycznia 2010
 • Zmiany przepisów podatkowych dotycz±cych organizacji pozarz±dowych - 27 lutego 2010;
 • Przepisy prawa pracy oraz wolontariat w organizacjach pozarz±dowych - 27 marca 2010;
 • Struktury organizacyjne w organizacjach pozarz±dowych - 17 kwietnia 2010
 • Współpraca organizacji pozarz±dowych z organami administracji publicznej - 15 maja 2010
 • Prowadzenie niepublicznych placówek opieki społecznej przez organizacje pozarz±dowe - 12 czerwca 2010
 • Pozyskiwanie ¶rodków na prowadzenie działalno¶ci organizacji pozarz±dowych - 18 wrze¶nia 2010
 • Rachunkowo¶ć w organizacjach pozarz±dowych posiadaj±cych status organizacji pożytku publicznego - 9 paĽdziernika 2010.
Doradztwo, konsultacje oraz szkolenia s± prowadzone s± przez specjalistów uznanych w ¶rodowisku organizacji pozarz±dowych.

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia, jakie oferuje Centrum. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 34 347 00 20 lub za pomoc± poczty elektronicznej: biuro@edukacja-ngo.pl

Organizacje pozarz±dowe - Katowice i Częstochowa


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
 

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova