Województwo ¦l±skie

Piknik przeciw nazwie "Silesia" www.ingner.wordpress.com, 2008.03.23, Ingner, "Spotkanie FdZD i RA¦"


Piknik odbył się w Trójk±cie Trzech Cesarzy, spotkanie miało charakter zapoznawczy, poł±czone było z omawianiem projektów i przyszłych wspólnych działań (jeden z postulatów FdZD i RA¦ to taki aby tworzona wła¶nie aglomeracja nosiła nazwę "¦l±sko-D±browska" zamiast lansowanej przez media nazwy "Silesia").

Metropolia ¦l±sko-D±browska
Uczestnicy spotkania układaj± z liter nazwę przyszłej metropolii:
"METROPOLIA ¦LˇSKO-DˇBROWSKA".

Pozytywy spotkania

Największ± korzy¶ci± z tego typu imprez jest pokazanie opinii publicznej (czyli de facto wyborcom), że regionali¶ci nie s± przepełnionymi nienawi¶ci± szaleńcami którzy chc± stawiać szlabany na Brynicy ale zupełnie normalnymi ludĽmi. W mediach dominuje stereotyp niebezpiecznych, nieokrzesanych  regionalistów, którzy maj± jakie¶ niedzisiejsze wizje ¶wiata i s± przepełnieni ksenofobi±. Przekaz medialny jest więc jasny - albo "cywilizowane" elity rz±dz±ce obecnie województwem albo paszporty i ci±gły konflikt. Niestety sporo osób się na t± propagandę nabiera.

Negatywy spotkania

W regionie d±browskim wiele osób ma poczucie krzywdy w zwi±zku z narzucaniem przez większo¶ć ¶l±sk± w tym województwie ¶l±skiego nazewnictwa i promowaniem jego ¶l±skiej czę¶ci. Takie spotkania mog± więc być przez niektórych odebrane jako próba stawiania znaku równo¶ci między sytuacj± ¦l±zaków i Zagłębiaków, pokazywaniem że obydwie strony s± tu jednakowo pokrzywdzone przez bezimiennych "urzędników" - co oczywi¶cie nie odpowiada prawdzie.

RA¦ jest organizacj± polityczn±, która wystawia w wyborach lokalnych swoich kandydatów. Być może pojawi± się zachęty ze strony RA¦-u aby FdZD jeszcze bardziej zaangażowało się w politykę lokaln± ale wtedy powołanie wspólnych list wyborczych może nie spotkać się z poparciem społecznym w ZD gdyż będzie to uznane za zbyt niejasne i nienaturalne. Mówi±c innymi słowy FdZD poprzez takie spotkania ryzykuje, że przez niektórych będzie postrzegane jako organizacja zbyt "miękka" a więc mało wiarygodna.


Aglomeracja ¦l±sko-D±browska
FdZD i RA¦ chc± aby przyszła aglomeracja nosiła nazwę "¦l±sko-D±browska" co ma podkre¶lać, że składa się ona z dwóch różnych regionów. Jest to niew±tpliwie postulat korzystny ale warto zaznaczyć jedn± rzecz -  utworzenie aglomeracji (a powstanie ona na pewno)  będzie kolejnym stopniem "integracji" bez względu na jej nazwę. Głosy które się pojawiaj±, że nazwa ta przyczyni się do zachowania tożsamo¶ci regionalnej Zagłębia mog± być więc przesadzone, bo pytanie na jak długo i w jakim stopniu uratuje t± tożsamo¶ć? Gdyby inny postulat który wysuwa czę¶ć FdZD i RA¦, a więc zmiana nazwy województwa na "¶l±sko-małopolskie" został wprowadzony w życie to dopiero wtedy zachowanie tożsamo¶ci regionalnej można by uznać za raczej niezagrożone. Warto jeszcze wspomnieć, że "region ¶l±sko-d±browski" jest postrzegany jako…¦l±sk (co¶ jak region ¶l±sko-opolski gdyby kiedy¶ takowy zaistniał). Zagłębie D±browskie jest powszechnie uważane za czę¶ć Górnego ¦l±ska, która przej¶ciowo znalazła się w innym zaborze i dlatego się wyalienowała. Czysty fałsz ale tak to jest zwykle widziane i przedstawiane  więc nawet jakby jakim¶ cudem aglomeracja faktycznie została nazwana Metropoli± ¦l±sko-D±browsk± to i tak nie zmieni to niestety znacz±co postrzegania Zagłębia D±browskiego (nawet w samym ZD i województwie).

Najbardziej prawdopodobn± nazw± dla przyszłej aglomeracji jest nazwa "Aglomeracja Katowicka"."Silesia" raczej nie przejdzie ze względu na ustawę o języku polskim, a "Aglomeracja ¦l±sko-D±browska" ze względu na tendencje jakie w tym województwie panuj± - według obecnych administratorów tego regionu byłoby to cofaniem się do przeszło¶ci (oni chc± budować nowy Wielki ¦l±sk). Istnieje jeszcze możliwo¶ć aby nowo tworzona aglomeracja otrzymała nazwę "¦l±ska" ale raczej jednak zwycięż± "Katowice".

Co do "Silesii" to ponieważ nazwa ta została bardzo dobrze przyjęta przez ¶l±sk± opinię publicz± więc być może posłuży jako zachęta w przyszło¶ci do jeszcze ¶ci¶lejszej integracji - powołanie miasta o takiej nazwie byłoby możliwe i tu ustawa o języku polskim raczej by nie stanęła na przeszkodzie. Silesia albo Nowe Katowice -  takie s± plany ¶l±skich wizjonerów, może już za 15-20 lat?

Wszelkie działania typu petycje, listy, protesty, nawet te najdrobniejsze s± korzystne dla regionu dlatego zachęcałbym FdZD do kontynuowania (choć mój program jest bardziej radykalny - podział województwa). Czym większy jednak szum wokół tematu tym lepiej dla sprawy więc wszystkie inicjatywy nawet te umiarkowane należy wspierać. Poza tym ważna rzecz - to co teraz jest robione przechodzi do historii i za 50 lat będzie wiadomo, że nie wszyscy w ZD zgadzali się na bycie dzielnic± Nowych Katowic. Nie jest oczywi¶cie powiedzine, że FdZD musi być jedyn± organizacj± w regionie (to szczególnie do tych niezadowolonych ze zbyt miękkiej w ich ocenie linii FdZD). Dobrze byłoby aby rozmaitych stowarzyszeń regionalnych na terenie Zagłębia D±browskiego było znacznie węcej gdyż konkurencja zawsze mobilizuje do lepszych pomysłów. Wszelakie akcje prozagłębiowskie należy jednak popierać, nawet je¶li nie przynios± one spodziewanych efektów to maj± inn± ważn± zaletę - sprawiaj±, że problemy s± nagła¶niane i coraz więcej osób się tymi sprawami interesuje (tak btw: przydałyby się manifestacje przed urzędami miejskimi, nawet skromne ale to byłaby jaka¶ nowa jako¶ć)


Politycy regionu d±browskiego
Współcze¶ni politycy Sosnowca, D±browy czy Będzina działaj± w imieniu katowickich elit tego województwa. Chc± mieć dobre układy w katowickich okręgach partii bo to przekłada się na ich dalsz± karierę. Z tych samych powodów chc± być lubiani (lub choć akceptowani) przez katowickie media. Może czas aby zaczęli się bardziej liczyć z mieszkańcami własnych miast ?

Tak naprawdę na to co za Brynic± nie mamy większego wpływu, za to na to co u nas jak najbardziej. Ostrze krytyki powinno więc zostać w większym stopniu skierowane na lokalnych polityków (za dobrze im tu jest), bo bez ich udziału Sosnowiec nigdy by się nie znlazał w GZM i innych "górno¶l±skich" organizacjach. Jest to też jedyny sposób na zmiany - wybierani prezydenci czy rady miejskie mog± praktycznie przegłosować każd± uchwałę i będzie ona miała moc wi±ż±ca a na pewno o wiele większy ciężar gatunkowy niż postulaty zgłaszane przez nie będ±ce u władzy organizacje społeczno-polityczne.

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. AB  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie