Województwo ¦l±skie

Silesia zło¶ci wrocławian POLSKA Dziennik Zachodni, 2007.12.13, Witold Pustułka, Współpraca M.Szempliński


Wrocławscy intelektuali¶ci jako mieszkańcy stolicy ¦l±ska nie chc± się zgodzić, żeby ł±cz±ce się górno¶l±skie miasta przyjęły nazwę Silesia. Ich zdaniem przynależna ona jest całemu regionowi.

Spór Wrocławia z Katowicami o terminologię ma pocz±tek w li¶cie otwartym do Piotra Uszoka, prezydenta Katowic. Uszok jest przewodnicz±cym Górno¶l±skiego Zwi±zku Metropolitalnego. Sygnatariusze listu, ¶l±scy intelektuali¶ci prosz±, by członkowie GZM zrezygnowali z nazwy Silesia dla metropolii, któr± chc± utworzyć. - Apelujemy, by obrali nazwę najbardziej odpowiedni± dla jej promocji, lecz pozostaj±c± w zgodzie z histori± i obowi±zuj±cym nazewnictwem geograficznym - napisali.

List podpisało kilkadziesi±t osób, w¶ród których najwięcej jest wrocławian. Wspominaj± oni, że ich miasto jest historyczn± stolic± Silesii. Choć dla wielu Górno¶l±zaków ¦l±sk to ich region i wara od tego, jak nazw± swoj± metropolię.

Prof. Jan Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim tłumaczy, że nie może przystać na proponowan± nazwę jako językoznawca i historyk. - ¦l±sk ci±gnie się od Czeskiego Cieszyna po Bolesławiec i Zielona Górę. Swoj± nazwę wzi±ł od leż±cej pod Wrocławiem góry ¦lęży i ¦lężan, plemion zamieszkuj±cych okolice wzniesienia - tłumaczy.

Naukowcy prosz±, żeby ich jednak nie pos±dzać o złe zamiary wobec Katowic czy przemysłowej czę¶ci ¦l±ska w cało¶ci, znanej jako Górny ¦l±sk. Zdaj± sobie sprawę, że nawet Dolno¶l±zacy nazywaj± tę czę¶ć regionu ¦l±skiem.

- U nas, na tzw. Dolnym ¦l±sku mieszka dużo lwowiaków, poznaniaków, warszawiaków. Nie czuj± się ¦l±zakami. I dlatego, gdy przeciętny wrocławianin wybiera się do Katowic mówi, że jedzie na ¦l±sk. Ale nie powinni¶my z tego powodu wprowadzać zamieszania w nazewnictwie - uważa prof. Miodek. Podkre¶la, że je¶li miałoby doj¶ć do otwartego sporu o nazwę aglomeracji katowickiej, to jednak ust±pi. - Niech się nazywaj±, jak chc±. Choć powinno się uwzględnić wszelkie racje i temu służy list.

Tymczasem na Górnym ¦l±sku nikt nie jest przywi±zany do nazwy "Silesia". Tutejsi samorz±dowcy dziwi± się, że we Wrocławiu czy Opolu budz± się jakie¶ demony walcz±ce o prawa do łacińskiej nazwy ¦l±ska. Twierdz± zgodnie, że to jaka¶ burza w szklance wody. Nawet prezydenci tutejszych miast przekonuj±, że utworzony przez nich Górno¶l±ski Zwi±zek Metropolitalny nie ro¶ci sobie praw do Silesii.

- To nazwa robocza, wymy¶lona przez media - mówi prezydent Tychów Andrzej Dziuba, rodowity... wrocławianin. - Dlatego porozumienie największych miast nazwali¶my, zgodnie z historyczn± prawd±, Górno¶l±skim Zwi±zkiem Metropolitalnym. To chyba nie razi niczyich uczuć.

Silesia jest zreszt± nazw±, która nawet wewn±trz konurbacji Górnego ¦l±ska budzi emocje. Przeciwko niej s± bowiem prezydenci Sosnowca i D±browy Górniczej, czyli miast Zagłębia D±browskiego (dawna Kongresówka).

Także górno¶l±scy historycy i regionali¶ci z dystansem podchodz± do pomysłu nazwania zwi±zku największych miast Górnego ¦l±ska "Silesi±".

- Już nawet nazwa naszego województwa jest absurdalna, bo dlaczego nazywa się ono "¶l±skie"? Przeciwko temu nikt jednak nie protestuje, chociaż historycznie miałby do tego prawo - mówi Wojciech Czech, badacz historii ¦l±ska, pierwszy wojewoda katowicki III RP. - Macierz± ¦l±ska jest Wrocław, a z faktami historycznymi nie da się dyskutować.


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. AB  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova