Województwo ¦l±skie

Stolica Dolnego ¦l±ska i Katowice
spieraj± się o Silesię
POLSKA Gazeta Wrocławska, 2007.12.13, Marek Szempliński, Agata Pustułka


Wrocław nie chce oddać nazwy Katowicom. Silesia budzi emocje na Górnym i Dolnym ¦l±sku. Wrocławska elita protestuje przeciwko nazwaniu Silesi± metropolii, która może powstać z poł±czenia miast Górnego ¦l±ska i Zagłębia. Powód? Według wrocławian łacińska nazwa ¦l±ska przynależy całemu regionowi, a więc także Dolnemu ¦l±skowi.

W li¶cie otwartym do Piotra Uszoka, prezydenta Katowic i przewodnicz±cego Górno¶l±skiego Zwi±zku Metropolitalnego, intelektuali¶ci z Wrocławia prosz±, by zwi±zek zrezygnował z nazwy Silesia dla metropolii. - Apelujemy, by obrali nazwę najbardziej odpowiedni± dla jej promocji, lecz pozostaj±c± w zgodzie z histori± i nazewnictwem geograficznym - napisali.
List podpisało kilkadziesi±t osób. Wspominaj±, że to ich miasto jest historyczn± stolic± regionu znanego po łacinie jako Silesia.

Prof. Jan Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, tłumaczy, że nie może przystać na proponowan± nazwę.
- ¦l±sk ci±gnie się od Czeskiego Cieszyna po Bolesławiec i Zielon± Górę. Nazwę wzi±ł od leż±cej pod Wrocławiem góry ¦lęży i ¦lężan, plemion zamieszkuj±cych jej okolice - tłumaczy.

Wrocławski historyk sztuki prof. Jan Harasimowicz dodaje, że chodzi tylko o zdrowy rozs±dek.
- Warszawy poł±czonej z Pruszkowem nikt nie nazwie przecież Mazowszem - przekonuje.

Naukowcy prosz±, żeby ich nie pos±dzać o złe zamiary wobec Katowic czy Górnego ¦l±ska. Zdaj± sobie sprawę, że nawet Dolno¶l±zacy nazywaj± tę czę¶ć regionu ¦l±skiem.

- Dla ludzi ważniejsza jest etniczno¶ć. U nas, na Dolnym ¦l±sku, mieszka dużo lwowiaków. Nie czuj± się ¦l±zakami i gdy przeciętny wrocławianin wybiera się do Katowic, mówi, że jedzie na ¦l±sk. Ale nie powinni¶my z tego powodu wprowadzać zamieszania w nazewnictwie - uważa prof. Miodek. Podkre¶la, że je¶li miałoby doj¶ć do sporu o nazwę aglomeracji, ust±pi. - Pokój jest ważniejszy. Niech się nazywaj±, jak chc± - mówi. Na Górnym ¦l±sku nikt nie jest szczególnie przywi±zany do nazwy Silesia. Samorz±dowcy dziwi± się, że we Wrocławiu sprawa wywołała takie emocje. Twierdz± zgodnie, że to burza w szklance wody. Nawet prezydenci tutejszych miast przekonuj±, że utworzony przez nich Górno¶l±ski Zwi±zek Metropolitalny nie ro¶ci sobie praw do Silesii.

- To tylko nazwa robocza, wymy¶lona przez media - mówi prezydent Tychów Andrzej Dziuba, zreszt± rodowity wrocławianin.

Nazwa Silesia budzi emocje nie tylko we Wrocławiu. Przeciwko niej s± też prezydenci miast Zagłębia D±browskiego. Z dystansem do Silesii podchodz± także górno¶l±scy historycy.
- Nikt nie protestuje przeciwko nazwie województwa (¶l±skie), choć historycznie miałby do tego prawo - mówi Wojciech Czech, badacz historii ¦l±ska, pierwszy wojewoda katowicki III RP. - Macierz± ¦l±ska jest Wrocław, a z faktami historycznymi nie da się dyskutować.


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. AB  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie