Województwo ¦l±skie

Przeciwko nazwie "Silesia" lub "¦l±ska"
dla metropolii katowickiej
Osobisto¶ci nauki i sztuki z 3 ¶l±skich województw dolno¶l±skiego, opolskiego i ¶l±skiego wystosowały list otwarty do samorz±dowców województwa ¶l±skiego, by nie zawłaszczały nazwy "Silesia" lub "¦l±sk" dla doraĽnych celów promocyjnych i marketingowych jednostek administracyjnych mniejszych niż ogólno¶l±skie.


Katowice, Opole, Wrocław, listopad 2007



Szanowny Pan Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice
Przewodnicz±cy Górno¶l±skiego Zwi±zku Metropolitalnego



List otwarty

Przył±czaj±c się do inicjatywy Grupy Zobacz ¦l±sk, my, niżej podpisani, wyrażamy głębokie zaniepokojenie z uwagi na promowan± w lokalnych mediach nazwę "Silesia" dla powstaj±cej aglomeracji katowickiej. Chcieliby¶my zwrócić uwagę, że nieporozumieniem jest rezerwowanie historycznej nazwy całego regionu dla administracyjnego wyodrębnienia jedynie jego fragmentu. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że proponowane okre¶lenie ma służyć w tym wypadku do wyróżnienia grupy miast, w skład której wchodz± również miasta pozostaj±ce poza historycznymi granicami ¦l±ska.

We wszystkich encyklopediach ¶wiata termin Silesia - ¦l±sk funkcjonuje jako nazwa krainy historyczno-geograficznej ze stolic± we Wrocławiu. Przez wieki mianem ¦l±ska okre¶lano cały region, wewnętrznie podzielony na Dolny ¦l±sk i Górny ¦l±sk. Bardzo często jednak utożsamiano ¦l±sk z czę¶ci± stołeczn± - dolno¶l±sk±. Sytuacja uległa zmianie w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy z powodu lęków antyniemieckich ¦l±skiem zaczęto nazywać jedynie przemysłowy okręg, znajduj±cy się już przed II wojn± ¶wiatow± w granicach Polski. Dla osób spoza kraju te wewnętrzne motywy s± niezrozumiałe. W opracowaniach naukowych i przewodnikach termin Silesia - ¦l±sk odnosi się w głównej mierze do obszaru Dolnego ¦l±ska, przemysłowy okręg natomiast kojarzony jest z Katowicami.

Wierzymy, że aglomeracja katowicka, jako silny zespół miast, ma wszelkie szanse na sukces gospodarczy. Apelujemy do jej twórców i entuzjastów, by obrali nazwę najbardziej odpowiedni± dla jej promocji, pozostaj±c± w zgodzie z histori± i obowi±zuj±cym nazewnictwem geograficznym.

¦l±sko¶ć naszego regionu jest naszym wspólnym dziedzictwem. Nie rozmieniajmy go na drobne!


Podpisani z województwa ¶l±skiego:
Prof. dr hab. Antoni Barciak - Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Historii
Dr Jerzy Gorzelik - Uniwersytet ¦l±ski, Zakład Historii Sztuki
Dr Zbigniew Hojka - Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Historii
Dr Szymon Hrebenda - Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Nauk Politycznych
Dr Bogdan Kloch - Dyrektor Muzeum Miejskiego Rybnika
Dr hab. Irma Kozina - Uniwersytet ¦l±ski, Zakład Historii Sztuki
Dr Krzysztof Łęcki - Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Socjologii
Dr Zygmunt Partyka - Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Nauk Politycznych
Dr Tomasz Słupik - Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Nauk Politycznych
Dr Piotr ¦wiercz - Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Nauk Politycznych
Dr Jolanta Tambor - Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Filologii Polskiej
Dr Jarosław Tomasiewicz - Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Historii
Mgr Agnieszka Turoń - Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Nauk Politycznych
Dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda - Uniwersytet ¦l±ski, Zakład Historii Sztuki
Henryk Waniek - pisarz, felietonista, malarz

Podpisani z województwa dolno¶l±skiego:
Dr Bogusław Czechowicz - Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Dr Jacek Dębicki - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
Mgr Arkadiusz Dobrzyniecki - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki
Dr Maciej Łagiewski - Dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia
Prof. dr hab. Jan Kęsik - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
Prof. dr hab. Teresa Kulak - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
Prof. dr hab. Krzysztof R. Mazurski - Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
Prof. dr hab. Jan Miodek - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej
Dr Joanna Nowosielska-Sobel - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
Prof. dr hab. Marek Czapliński - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
Dr Halina Okólska - Muzeum Miejskie Wrocławia
Dr Piotr Oszczanowski - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki
Dr Tomasz Przerwa - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
Dr Dariusz Przybytek - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Zbiorów Kartograficznych
Dr Grzegorz Sobel - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Gabinet ¦l±sko-Łużycki
Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
Dr Gabriela W±s - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
Prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki
Prof. dr hab. Ro¶cisław Żerelik - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny

Podpisani z województwa opolskiego:
Prof. dr hab. Bogdan Cimała - Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Dr Norbert Honka - Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii
Prof. dr hab. Czesław Lachur - Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny
Prof. dr hab. Michał Lis - Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii

Podpisani z kraju morawsko-¶l±skiego (Czeska Republika):
[wkrótce]


Do wiadomo¶ci:
Wojewoda ¦l±ski Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński
Wojewoda Dolno¶l±ski Rafał Jurkowlaniec
Prezydent Miasta Bytom Piotr Koj
Prezydent Miasta Chorzów Marek Kopel
Prezydent Miasta D±browa Górnicza Zbigniew Podraza
Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Jaworzno Paweł Silbert
Prezydent Miasta Mysłowice Grzegorz Osyra
Prezydent Miasta Piekary ¦l±skie Stanisław Korfanty
Prezydent Miasta Ruda ¦l±ska Andrzej Stania
Prezydent Miasta Siemianowice ¦l±skie Jacek Guzy
Prezydent Miasta Sosnowiec Kazimierz Górski
Prezydent Miasta ¦więtochłowice Eugeniusz Mo¶
Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Opole Ryszard Zembaczyński
Prezydent Miasta Wrocław Rafał Dutkiewicz
Wydawcy gazet, programów radiowych, portali internetowych


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. Łukasz Giza / AG  
Jan Miodek, jeden z pierwszych
sygnetariuszy listu otwartego
fot. www.zobaczslask.pl  
Uczestnicy zbiórki podpisów
na wrocławskim Rynku
O prote¶cie przeciwko nazwie "Silesia" dla metropolii okręgu katowickiego napisali:
Dziennik Zachodni 1, Dziennik Zachodni 2
Katowicka Gazeta Wyborcza
Gazeta Wrocławska
Wrocławska Gazeta Wyborcza
Slask.blox.pl
Czytelnicy na forach internetowych
Zagłębiacy przeciwko nazwie "Silesia":
List otwarty Zagłębiaków ws. nazwy
Tożsamo¶ć zagłębiowska a GZM
Autorytety Zagłębia przeciw "Silesii"
Protest przeciw nazwie "Silesia" w TVP 3:
O prote¶cie w Radio TOK FM:
Materiał dĽwiękowy 438 KB

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »




Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova