Województwo ¦l±skie

Arcygłupota "¦l±skich Oskarów"
"To, co dla ¦l±ska najlepsze i to, co na ¦l±sku."
Motto Nagrody Godła Promocyjnego "¦l±ski Oskar"


Chociaż Nagroda Godła Promocyjnego "¦l±ski Oskar" jednoznacznie odnosi się do ¦l±ska, to w siódmej edycji statuetkę otrzymała Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg, która nie ma żadnych zasług dla ¦l±ska, a nawet na ¦l±sku nie mieszka.

Arcyksiężna jest wybitn± postaci±, wielk± polsk± patriotk±, któr± pozostała pomimo szykan i pół wieku przymusowego wygnania z Polski. Jest ponadto osob± ciepł± i uczynn±, niezwykle lubian± w społeczno¶ci Żywiecczyzny. Postawa Arcyksiężnej powinna służyć za przykład do na¶ladowania, a ni± sam± należy doceniać i nagradzać. Ale przecież nie nagrod± dotycz±c± ¦l±ska! Przecież historia, ani współczesne losy Arcyksiężnej nie maj± zwi±zku ze ¦l±skiem. Dlaczego wmawia się mieszkańcom, jakoby województwo ¶l±skie było ¦l±skiem. To może pójdĽmy dalej i honorujmy wybitnych mieszkańców Małopolski przyznawan± we Wrocławiu nagrod± "Silesia"? Tylko za co?

Przewodnicz±cym Kapituły Nagrody, honoruj±cej osobisto¶ci, instytucje, samorz±dy oraz firmy aktywnie przyczyniaj±ce się do rozwoju ¦l±ska jest JM Rektor Uniwersytetu ¦l±skiego profesor Janusz Janeczek, który takim wyborem postawił sobie ¶wiadectwo znajomo¶ci regionu. Może praca w wydziale Uniwersytetu ¦l±skiego położonym w małopolskim Sosnowcu tak zdezorientowała Rektora, że przestał odróżniać ¦l±sk od Małopolski? Trudno dociekać. Jednak stopień naukowy i stanowisko zobowi±zuje do kierowania się podstawami wiedzy, których tu niestety zabrakło.

Rzecz± niezrozumiał± jest również, że "¦l±skim Oskarom" patronuje tygodnik "Goniec Górno¶l±ski", jeden z niewielu górno¶l±skich gazet, które obejmuj± swoim zasięgiem rzeczywi¶cie górno¶l±skie miasta. ¦wiadczy to o tym, że redakcji gazety zależy na rzetelnym przedstawianiu regionu, a nie kłamaniu na jego temat. Czy może jednak nie?


Mapa województwa ¶l±skiego - procentowy udział regionu ¦l±ska i Małopolski


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. gu.us.edu.pl  

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova