Województwo ¦l±skie

Urzędnicy sympatyzuj± z nazizmem?
Tytułowanie Katowic stolic± Górnego ¦l±ska
jest jawnym sympatyzowaniem z nazizmem!!!


Coraz więcej mieszkańców województwa ¶l±skiego uburza się na fakt, że urzędnicy miejscy i wojewódzcy w publikacjach i wypowiedziach publicznych używaj± hitlerowskiego nazewnictwa. Otóż na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, stolicy województwa, znajduje się jednoznacznie nazistowskie okre¶lenie "Katowice - stolica Górnego ¦l±ska". Jest to szokuj±ce, ponieważ Katowice były stolic± Górnego ¦l±ska tylko w okresie hitlerowskiej okupacji - od 1941 do 1945 roku (Provinz Oberschlesien)! Kilka z wielu przykładów:
"Komisja w swym uzasadnieniu podkre¶liła bardzo szeroko rozwinięt± sieć kontaktów międzynarodowych stolicy Górnego ¦l±ska..."
http://www.um.katowice.pl/pl/index.php?option=content&task=view&id=3142&Itemid=
"... konkurs odbędzie się w Filharmonii ¦l±skiej, w stolicy Górnego ¦l±ska - Katowicach!"
http://www.um.katowice.pl/pl/index.php?option=content&task=view&id=2847
"... z okazji (...) uroczysto¶ci 140-lecia naszego miasta Katowice w stolicy Górnego ¦l±ska przebywała oficjalna delegacja..."
http://www.um.katowice.pl/pl/index.php?option=content&task=view&id=55&Itemid=148

Tylko w okresie nazistowskim - nigdy wcze¶niej ani nigdy potem Katowice nie były stolic± jednostki administracyjnej z Górnym ¦l±skiem w nazwie. Co więcej, nigdy w Polsce nie funkcjonowało województwo górno¶l±skie, ani inna terytorialna górno¶l±ska jednostka. Jest woj. dolno¶l±skie, ale górno¶l±skiego nie ma! Mówi±c o Katowicach jako stolicy Górnego ¦l±ska wyraża się akceptację dla podziału okupacyjnej, zbrodniczej administracji Adolfa Hitlera, a tym samym jednoznacznie sympatyzuje z niemieckim państwem nazistowskim!

Provinz Oberschlesien - mapa NSDAP
Mapa NSDAP przedstawiaj±ca podział administracyjny hitlerowskich Niemiec,
w którym Katowice s± stolic± Górnego ¦l±ska:

Pamiętajmy, że obecnie nie istnieje żadna jednostka administracyjna Górny ¦l±sk. Górny ¦l±sk jest pojęciem regionalnym odnosz±cym się do ziem górno¶l±skich - również tych w zachodniej czę¶ci województwa ¶l±skiego. Jednak mylenie Górnego ¦l±ska z woj. ¶l±skim jest sytuacj± karygodn±. Nie do¶ć, że jest to po prostu kłamstwo, to dodatkowo takie okre¶lanie woj. ¶l±skiego ma bezsprzeczne konotacje nazistowskie! Małopolskie tereny, które wchodz± obecnie w skład woj. ¶l±skiego i zajmuj± jego wschodni± czę¶ć zostały przył±czone do Provinz Oberschlesien wła¶nie przez nazistowsk± administrację.

"W pocz±tku r. 1941 Niemcy podzielili ¦l±sk na dwie prowincje: Gau Niederschlesien z Wrocławiem jako stolic± i Gau Oberschlesien z Katowicami. Prowincja Oberschlesien obejmuje był± rejencję opolsk±, województwo ¶l±skie, okręg D±browy Górniczej oraz granicznej strefy województwa krakowskiego, a mianowicie Jaworzno, Chrzanów, Biał± i Żywiec."  Aide-mémoire Rz±du Rzeczypospolitej Polskiej przekazane Rz±dom Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych AP, Londyn, listopad 1942 r.


Okres II wojny ¶wiatowej i Provinz Oberschlesien ze stolic± w Katowicach, był czasem zatrważaj±cym, o czym nie można zapominać. To wła¶nie w granicach Provinz Oberschlesien istniał nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, gdzie zamordowano miliony ludzi.

Miejmy nadzieję, że nazistowska terminologia znalazła się w publikacjach naszego województwa tylko (?!!!) na skutek niewiedzy i braku refleksji naszych urzędników. Sytuacje takie nie mog± się jednak powtarzać. Katowice s± miastem górno¶l±skim, ale nazywanie ich stolic± Górnego ¦l±ska jest przestępstwem przeciwko pamięci ofiar nazizmu.

"Gdyby kto¶ publicznie nazwał Poznań stolic± Kraju Warty albo Warszawę stolic± Generalnej Gubernii, miałby już sprawę w s±dzie. A Katowice s± bezkarnie okre¶lane nazistowskim nazewnictwem przez samych urzędników miejskich!!! Już dwukrotnie prosiłem UM w Katowicach o jak±¶ reakcję, o usunięcie tego sformuowania. Nie dostałem nawet odpowiedzi. Błagam o interwencję!"  Z poważaniem, Marcin Sobik


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
Małopolski Sosnowiec w latach 40-tych
- codzienno¶ć w Provinz Oberschlesien
Obóz zagłady Auschwitz-Birkenau
- miliony ofiar w Provinz Oberschlesien

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie