Województwo ¦l±skie

Zagłębie D±browskie
"Kocham Zagłębie z niebem powleczonym ciężkimi chmurami, brzemiennym
od pyłów, dymów i sadzy."
 Edward Gierek, I Sekretarz KC PZPR


Małopolskie miasta Zagłębia D±browskiego s± silnie zintegrowane z przemysłowymi miastami Górnego ¦laska. Wszystkie te miasta leż± tak blisko siebie, że nieraz można nie zauważyć kiedy wyjeżdża się z jednego, a wjeżdża do drugiego. Razem tworz± one jedn± miejsk± aglomerację, zwan± katowick±. Tworzace j± miasta współpracuj± ze sob± i chc± razem utworzyć jedno wielkie miasto - metropolię ¶l±sko-d±browsk±. Zwiazków miedzy Zagłębiem a wschodnim ¦l±skiem jest wiele, nie tylko w sferze komunikacji czy infrastruktury komunalnej, ale również przyjacielskiej pomiędzy Zagłębiakami a ¦l±zakami. Dlaczego więc nazwanie d±browskich miast ¦l±skiem jest poważn± gaf± w towarzystwie i dlaczego tak Zagłębiacy jak ¦l±zacy oburzaj± się na to? Co innego s± bowiem zwi±zki gospodarcze czy przyjacielskie pomiędzy regionami, a co innego rezygnacja z własnej tożsamo¶ci regionalnej i dumy ze swojej małej ojczyzny. Zagłębiacy szczyc± się etosem robotniczego Zagłębia, mocnym wkładem w polska kulturę i swoj± własna specyfik±. Coraz mocniej walcz± o swoj± tożsamo¶ć i odrębno¶ć, która zanika pod naciskiem ¶l±skiego nazewnictwa.

"Folklor Zagłębia D±browskiego" (szkola.interkrasa.pl): Pojęcie "Zagłębia D±browskiego" pojawiło się w pi¶miennictwie na przełomie XIX i XX wieku na okre¶lenie terenu eksploatacji węgla kamiennego w Królestwie Polskim. Faktu wyodrębnienia się tego regionu należałoby upatrywać w czynnikach o naturze gospodarczej, szeroko uwzględniaj±c procesy historyczne. (...) Nazwa terytorialna "Zagłębie D±browskie" przyjęła się powszechnie w drugiej połowie XIX wieku jako okre¶lenie obszaru wokół miast: Będzina, Sosnowca, D±browy Górniczej, Czeladzi oraz Zawiercia i Z±bkowic. Powstała więc ta nazwa jako okre¶lenie obszaru gospodarczego, ziemi bogatej w złoża rud kruszcowych kruszcowych i węgla kamiennego. (...) Nazwa "Zagłębie D±browskie" przywodzi na my¶l przede wszystkim skupiska przemysłowe wokół wymienionych poprzednio miast. Jednakże ziemia leż±ca u zbiegu rzek Białej Przemszy i Krynicy jest znacznie rozleglejsza - od zachodu opiera się o Wyżynę ¦l±sk± a na wschodzie zamyka j± zachodnia krawędĽ Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Należ± tu okolice miast: Będzina, Zawiercia, Myszkowa i Olkusza. Oprócz o¶rodków przemysłowych Zagłębie posiada również swoje zielone zaplecze. (...)

"Dlaczego podziały między ¦l±skiem i Zagłębiem zasypuje sie poprzez zasypanie Zagłębia? Czy (...) region Zagłębie należy wyrzucić na ¶mietnik historii. Czy to robienie z nas ¦l±zków na siłę nie przełoży się - jak to zwykle bywa przy siłowych rozwi±zaniach - na siłow± reakcję tych, którzy po¶więcili życie dla kultywowania tradycji naszego regionu Zagłębia D±browskiego? Tu nie chodzi o animozje ale o obronę własnej tożsamo¶ci."  Piotr Krawczyk

"W¶ród opacznych opinii, niedomówień i fałszywych ustaleń zwi±zanych ze ¦l±skiem czołowe miejsce, je¶li tak można powiedzieć, zajmuje powszechne w kraju przekonanie, że kto¶, kto pochodzi z Sosnowca, Czeladzi, Będzina czy D±browy Górniczej, jest ¦l±zakiem (do Iwin koło dolno¶l±skiego Bolesławca, gdzie mieszka moja te¶ciowa, przyjeżdża na wakacje do dziadków pochodz±cych z Kresów Wschodnich kilkunastoletni wnuczek z Czeladzi, mówi o sobie, że jest ze ¦l±ska, a wszyscy rówie¶nicy nazywaj± go Hanysem!!!) (...). Od dawna silne były zwi±zki gospodarcze ¦l±ska i Zagłębia, umocnione po roku 1945 więzami ekonomicznymi i administracyjnymi. Kulturowo jednak i językowo s± to obszary zdecydowanie różne. Powtórzmy: Zagłębie językowo przynależy do Małopolski, co oznacza, że pod tym względem bliżej jest z Będzina do - dajmy na to - My¶lenic niż do oddalonych o 20 km Tarnowskich Gór! Proste formuły językowe - "sk±d idziesz?", "witajcie!", "czy masz czas?" itp. - brzmi± zupełnie różnie w ustach ¦l±zaka i Zagłębiaka - tak jak np. tylko ten drugi będzie używał ekspresyjnego okrzyku "rany boskie!" (bardzo popularnego w całej Małopolsce). (...) Żyjemy, ¦l±zacy i Zagłębiacy, tak blisko siebie, w tak podobnych uwarunkowaniach regionalno-gospodarczych, tak się wzajemnie wzbogacamy duchowo i obyczajowo, że powinni¶my sobie pa¶ć w objęcia. Ale takiemu gestowi musi towarzyszyć wyzwalaj±ca prawda - i o historii, i o języku tych ziem."  Prof. Jan Miodek

"Zagłębie D±browskie zostało całkowicie odcięte od własnej historii. Była ona niewygodna w epoce komunizmu (chodziło o jedno¶ć województwa) i jest ona bardzo niewygodna z tego samego powodu dzi¶. Każdy kto pozna historię ZD nie ma złudzeń, że region ten jest czę¶ci± Małopolski, pisze się o tym w rozmaitych fachowych opracowaniach, dziennikarze jednak z wiadomych przyczyn starannie unikaj± tego słowa w odniesieniu do miast regionu d±browskiego. Ludzie którzy mieszkaj± tu nawet 40 lat, nigdy nie słyszeli w TV czy Radiu lokalnym aby kto¶ nazwał S-ec miastem małopolskim!!! Dla nich to obco i dziwnie brzmi. Nawet w Jaworznie które jest w tym województwie od ok. 30 lat też prawie wszyscy uważaj±, że mieszkaj± na ¦l±sku. Region bez historii to zbiegowisko, na dzień dzisiejszy mamy wła¶nie w regionie d±browskim takie zbiegowisko i je¶li te sprawy nie zostan± odkurzone i przypomniane to nic się tu na lepsze nie zmieni. Nie ma żadnych w±tpliwo¶ci, że bez odwołania się i przypomnienia historycznych zwiazków z Małopolsk± nie będzie Zagłębia D±browskiego. Dlatego każdy kto twierdzi, że Zagłębie to ani ¦l±sk ani Małopolska działa na rzecz likwidacji tegoż regionu."  Ingner

"Nie wiem jak to wygl±da u innych, ale ja mieszkam od 1,5 roku w Krakowie i dalej jestem lokaln± zagłębiowsk± patriotk±. W¶ciekam się w sytuacjach typu:
- Pochodzę z Sosnowca.
- No tak, tam na ¦l±sku cieżko się żyje...w Krakowie lepiej.
Zawsze kwituje to tak:
- W Zagłębiu! Za ¦l±sk to u nas bij±!
Odliczam dni do powrotu do mojego ukochanego miasta."
ja, forum www.sosnowiec.info.pl

"Gdy gdzie¶ czytam, że panie na danym zdjęciu s± ubrane w stroje zagłębiowskie, a w rzeczywisto¶ci jest to strój ¶l±ski, to dostaję dreszczy. Proszę na przykład zobaczyć wydawnictwo miasta Czeladzi, w którym jako strój z obszaru Zagłębia przedstawiany jest strój z Górnego ¦l±ska. Dzieci zagłębiowskie na uroczysto¶ciach szkolnych tańcz± w strojach łowickich b±dĽ krakowskich, a przecież mamy swój, acz mało znany i skromny strój ludowy."  Dobrawa Skonieczna-Gawlik, etnografka w Muzeum Zagłębia w Będzinie


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. www.um.sosnowiec.pl  
Sosnowiec na Placu Stulecia
Zagłębie D±browskie w internecie:
Portal Zagłębia D±browskiego
Blog Ingnera
O Zagłębiakach w internecie:
Zagłębie to nie jest ¦l±sk!

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie