Województwo ¦l±skie

Ziemia Częstochowska
"Rozwój gospodarczy ziemi częstochowskiej nie przebiega aż tak dynamicznie jak reszty regionu."  Artur Warzocha, wicewojewoda ¶l±ski


Nazwanie Częstochowianina ¦l±zakiem wzbudza wielkie wzburzenie w¶ród mieszkańców Ziemi Częstochowskiej. Zdarza się to jednak często w prasie, a nawet, w mniej lub bardziej zakamuflowany sposób, w materiałach urzędowych. Częstochowianie s± dumnymi ludĽmi, ¶wiadomymi swojej regionalnej tożsamo¶ci. Szczyc± się swoimi tradycjami, zabytkami i niezwykł± przyrod±, która poprzez Jurę Krakowsko-Częstochowsk± wprost ł±czy ich ze stolic± małopolskigo regionu - Krakowem. Mieszkańcy Ziemi Częstochowskiej dumni s± z tak silnych polskich tradycji narodowych swojej ziemi, z Częstochowy - duchowej stolicy Polski, do której, do sanktuarium na Jasnej Górze, pielgrzymuj± pokolenia Polaków. Częstochowę można również nazwać ostatni± stolic± II Rzeczpospolitej, ponieważ to wła¶nie w Częstochowie w czasie II wojny ¶wiatowej miał swoj± ostatni± siedzibę polski rz±d przed uchodĽctwem do Londynu. Tu wła¶nie bije "Serce Narodu Polskiego", do którego Polacy odnosz± się w potrzebie. Jaki ma to zwi±zek ze ¦l±skiem i ze ¦l±zakami? - pytaj± Częstochowianie. Nie s± zadowoleni z nowego podziału administracyjnego, na skutek którego województwo częstochowskie zostało zlikwidowane, a okręg częstochowski został przył±czony do województwa ¶l±skiego ze stolic± w odległych Katowicach. Częstochowianie czuj± się w nowym województwie mieszkańcami drugiej kategorii, położeni pereferyjnie, ze zmarginalizowanym miastem i ignorowan± tożsamo¶ci± regionaln±.

Gwara Częstochowy
Mieszkańcy Ziemi Częstochowskiej używaj± własnej gwary. Jednak, inaczej niż w przypadku rozbudo- wanego dialektu ¶l±skiego, który tworzy własny regionalny język, gwara częstochowska ogranicza się do niektórych własnych słów i wyrażeń, czym odróżnia się od języka ogólnopolskiego. Graf. interklasa.pl

Region częstochowski leży na pograniczu trzech dużych, historycznych regionów: Małopolski, Wielkopolski i ¦l±ska. Historycznie Częstochowa była wi±zana z różnymi większymi jednostkami. Była peryferyjnym terenem Ziemi Krakowskiej, znajdowała się pod panowaniem pruskim, stanowiła powiat w województwie kaliskim, wchodziła w skład powiatu wieluńskiego, należała do guberni warszawaskiej, następnie kaliskiej, w wyzwolonym pańswie polskim wchodziła w skład województwa kieleckiego. Z tego powodu ten obszar jest mało spójny i jednolity. Kultura ludowa wykazuje wiele cech współnych z o¶ciennymi regionami. Na tym terenie znajduj± się duże o¶rodki pielgrzymkowe: Jasna Góra, ¦więta Anna, Gidle. Ludzie zmierzajacy do nich przekazywali informacje o innych regionach, strojach i zwyczajach, st±d niektóre z tych wzorów przyjmowano i dostosowywano.  Paulina Pacak i Patrycja Pacak, interklasa.pl


"Nasz region - Ziemia Częstochowska - od zarania dziejów jest mocno zwi±zana z histori± Polski. Najbardziej znanym faktem historycznym jest obrona Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku. Częstochowa z jasnogórskim klasztorem i obrazem Czarnej Madonny została uznana za duchow± stolicę Polski. Nasze miasto leży na malowniczym szlaku zamków obronnych - szlaku Orlich Gniazd. Chcemy, aby nasi uczniowie byli dumni, że s± mieszkańcami tej miejscowo¶ci, znali jej historię, identyfikowali się ze ¶rodowiskiem lokalnym, poznali interesuj±ce i malownicze krajobrazy regionu. Poprzez zapoznanie z tradycjami i obrzędami kultury ludowej chcieli¶my pokazać uczniom, że stworzona przez nas kultura jest integraln± czę¶ci± kultury polskiej, maj±c± jednak swój indywidualny koloryt. (...) Najważniejsze było to, że cała społeczno¶ć szkoły zaangażowała się w realizacje tego zadania a poprzez to poszerzyli¶my swoj± wiedzę na temat regionu, miasta, co wyzwoliło poczucie więzi i dumy, że jeste¶my częstochowianinami."  szkolazklasa.gazeta.plCzęstochowianie chc± własnego województwa W¶ród mieszkańców Ziemi Częstochowskiej, w obronie swojej tożsamo¶ci regionalnej, pojawiaj± się drastyczne pomysły odł±czenia całego obszaru od województwa ¶l±skiego i utworzenia nowego tworu administracyjnego "województwo staropolskie" wspólnego z Kielcami. Każde lokalne działanie maj±ce na celu dobro mieszkańców należy brać pod uwagę. Wydaje się jednak, że utworzenie tego województwa jest o tyle trudne, co niekonieczne. Dlatego zachęcamy do zmiany nazwy województwa ¶l±skiego na województwo ¶l±sko-małopolskie. Już bowiem zmiana nazwy wpłynie na odbiór mentalny dotychczasowego województwa i wpłynie na jego postrzeganie przez urzedników lokalnych i centralnych. Egzekwowanie równego podziału ¶rodków pomiędzy czę¶ć ¶l±sk± województwa a małopolsk± okaże się wtedy łatwe, wręcz naturalne. Częstochowa, Zawiercie i inne miasta leż±ce teraz na peryferiach województwa na pewno zyskaj± na tym finansowo.

Województwo Staropolskie


"Jedyn± sensown± walk± jak± powinni¶my prowadzić jest przekonanie rz±dz±cych do poł±czenia Częstochowy i Kielc w jeden silny region staropolski. Kielce na takiej fuzji też zyskaj±, gdyż przestan± się obawiać o możliwo¶ć wł±czenia ich terytorium pod Kraków. Częstochowa stałaby się jednym z dwóch najważniejszych miast województwa z silnym prawem decydowania o losach swoich i całego regionu. Walka o ”województwo częstochowskie” kojarzyć się może tylko z przedwyborcz± gr±. Walka o województwo staropolskie (z Kielcami) daje nam realn± szansę na oderwanie od ¦l±ska i utrzymanie swojej tożsamo¶ci kulturowej."  Forum Częstochowa

"Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Popieram ideę utworzenia woj. ¶rodkowopomorskiego i z sympati± odnoszę się do uzasadnionych ambicji mieszkańców ziemi koszalińskiej i słupskiej, ale brak woj. ¶rodkowopomorskiego nie jest jedyn± krzycz±c± krzywd±, ewidentn± porażk± i wyraĽn± luk± tzw. reformy administracyjnej z 1998 r. Takie samo albo jeszcze gło¶niejsze larum trzeba podnie¶ć, upominaj±c się o powrót na administracyjn± mapę Polski woj. częstochowskiego. (...) Czy zatem do obu pal±cych problemów - utworzenia województw ¶rodkowopomorskie- go i częstochowskiego - nie lepiej powrócić po gruntownej ocenie pracy administracji i kompleksowej ocenie skutków reformy z 1998 r., których rychłe wszczęcie zapowiedział pan premier Kazimierz Marcinkiewicz w swoim sejmowym exposé? Czy posiada pan minister życzliw± pewno¶ć, iż w obecnej sytuacji Częstochowa i region raz jeszcze ujawni± swoje walory w walce o powrót na administracyjn± mapę Polski woj. częstochowskiego i że nic częstochowian przed wst±pieniem na tę drogę nie powstrzyma? Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)"  Poseł Szymon Giżyński

"Więcej dla sprawy powinien też zrobić samorz±d Małopolski który jest zbyt delikatny i za słabo lobbuje na rzecz zjednoczenia małopolskich ziem - oddali nawet Jaworzno choć jeszcze w latach 70-tych było to miasto woj. krakowskiego. Jedyny sukces to przyst±pienie Częstochowy do Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski choć po prawdzie niewiele to zmieni gdyż Będzin za czasów woj. katowickiego przez lata należał do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich i nic to nie dało w sensie integracji. Sam Kraków też mógłby być w tych kwestiach bardziej aktywny - to jest hermetyczne miasto które powinno w większym stopniu odgrywać rolę stolicy regionu a nie tylko stolicy województwa które raz jest większe raz mniejsze."  Ingner


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. Panorama Miast  
Częstochowa, Jasna Góra
Ziemia Częstochowska w internecie:
Portal Miejski Częstochowy
Gazeta Częstochowska
Portal Mieszkańców Częstochowy
Jura Krakowsko-Częstochowska
O Częstochowianach w internecie:
Częstochowianie

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie