Województwo ¦l±skie

Żywiecczyzna
"O¶więcim grodem sławny, Zator sejmikami, a Kęty ¶więtym Kantym, także i targami, Wadowice szczyc± się m±drym Wadowit± Żywiec Państwem szerokim, wież± znamienit±."  Andrzej Komoniecki, "Dziejopis Żywiecki"


Góral żywiecki słysz±c, że jest ¦l±zakiem i mieszka w ¦l±sku poważnie się zdenerwuje. Dlaczego? Z najprostszej przyczyny - Żywiecczyzna nie należy do ¦l±ska. Żywieccy Górale maj± swoj± małopolsk± tożsamo¶ć i swoje zwyczaje - bliskie Góralom ¶l±skim, ale jednak inne. Żywiecczyzna leży w Bieskidzie Żywieckim - nie ¦l±skim. Różnica jest przecież zasadnicza.

Region żywiecki, zwany Żywiecczyzn± jest regionem geograficznym, historycznym i etnograficznym, wyróżniaj±cym się w¶ród pozostałych regionów górskich własnymi, odrębnymi cechami kulturowymi. Żywiecczyzna obejmuje teren Kotliny Żywieckiej i pasma Beskidów. Jej obszar roztacza się od Przełęczy Wilkowickiej poprzez pasma Małego Beskidu, wzdłóż granicy państwa i szczytów Beskidu Wysokiego, po Przełęcz Koniakowsk±. Od zachodu granica ta biegnie wzdłuż pasma Beskidu ¦l±skiego i dalej od Szczyrku poprzez zachodni± czę¶ć Kotliny Żywieckiej aż do Bramy Wilkowickiej.

Region ten w szczególno¶ci charakteryzuje się własn± gwar± oraz charakterystycznym małomiasteczkowym drewnianym budownictwem. Żywiecczyzna do dzi¶ zachowała bardzo wiele ze swojej tradycyjnej pie¶ni, muzyki i sztuki ludowej, folkloru czy zwyczajów regionalnych. Kapliczki oraz figurki przydrożne z ludow± rzeĽb± w kamieniu i drzewie, stanowi± niezaprzeczalny element krajobrazu regionu. Mieszka tam i tworzy bardzo wielu artystów zajmuj±cych się sztuk± ludow±. Ich twórczo¶ć opiera się na wyrobie niepowtarzalnych instrumentów muzycznych, jak: dudy, skrzypce, fujarki, piszczałki oraz gliniane okaryny, czy też zabawek ludowych oraz wyrobów z owczej skory i wełny. Żywiecczyzna zachowała po dzi¶ dzień także ludowe kowalstwo artystyczne.

Atrakcje turystyczne: Jezioro Żywieckie, gdzie można uprawiać kajakarstwo, żeglarstwo czy windsurfing, Wilczy Jar, gdzie odbywaj± się skoki z mostu na gumowej linie, Góra Żar wraz ze Szkoł± Szybowcow±, liczne szlaki turystyczne w pobliskich miejscowo¶ciach i wyci±gi narciarskie.  www.koalicja.com

Żywiecczyzna leży w Beskidach w południowej Polsce. Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski na tle podziału Europy (wg Kondrackiego) region ten położony jest w makroregionie Beskidów Zachodnich, które należ± do podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich, leż±cych z kolei w prowincji Karpaty Zachodnie. Według wyżej wymienionego podziału w makroregionie Beskidów Zachodnich można wyróżnić min.: Kotlinę Żywieck± i otaczaj±ce j± ze wszystkich stron pasma górskie: od południowego wschodu Beskid Żywiecki zwany też Wysokim z najwyższymi szczytami: Babia Góra (1725 m. n.p.m.), Pilsko (1557 m. n.p.m.), Lipowska (1324 m. n.p.m.), Rycerzowa (1226 m. n.p.m.) i Wielka Racza (1236 m. n.p.m.), z zachodu Beskid ¦l±ski, od północy Beskid Mały i ze wschodu Beskid ¦redni zwany także Makowskim. Wszystkie te regiony w cało¶ci lub w znacznej czę¶ci leż± na obszarze Żywiecczyzny. W centrum regionu nad Jeziorem Żywieckim, u stóp Grojca (wzniesienie o wysoko¶ci 612 m. n.p.m.) i tam gdzie rzeka Koszarawa wpada do Soły leży miasto Żywiec - zwane często stolic± Beskidów. Miasto o ponad 700-letniej historii to jedno z najbardziej interesujšcych miast województwa ¶l±skiego. Jest znakomit± baz± wypadow± w góry i leży na ważnym międzynarodowym szlaku komunikacyjnym do Słowacji i Czech, a także dalej na południe Europy. Tędy wiedzie najkrótsze poł±czenie kolejowe z centrum kraju do Wiednia i Bratysławy. Liczne linie autobusowe dowoż± turystów w najdalsze zak±tki gór. St±d prowadz± drogi do granicznych przej¶ć drogowych ze Słowacj± w Korbielowie i Zwardoniu.  www.zywiec.pl


(...)


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. www.zywiec.pl  
Żywiec, widok na Rynek
Żywiecczyzna w internecie:
Internetowy Serwis Żywiecczyzny
Beskid Żywiecki
Gminy powiatu żywieckiego
Marek Ziem Górskich
O Żywiecczanach w internecie:
Górale Żywieccy

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova