Województwo ¦l±skie

"Owszem jest dużo spraw które nas ł±cz± ze ¦l±skiem, ale to że na Warmii i Mazurach s± jeziora nie oznacza, że Warmia powinna zrezygnować z własnej tożsamo¶ci. Funkcjonuje woj. warmińsko-mazurskie, funkcjonuje też woj. kujawsko-pomorskie czyli konkuruj±ce ze sob± Bydgoszcz i Toruń. Jak widać da się zachować specyfikę regionaln± i działać w ramach jednej struktury administracyjnej. (...)"  Piotr Krawczyk
"Witamy w małopolskiej czę¶ci województwa ¶l±skiego - powiedział prezydent Bielska-Białej na powitanie marszałków województw małopolskiego i ¶l±skiego, przybyłych (...) na wspólne posiedzenie zarz±dów."  Władysław Tyrański "Wspólnota"
Województwo ¶l±sko-małopolskie Rozpoczynamy debatę na temat propozycji zmiany nazwy województwa ¶l±skiego na województwo ¶l±sko-małopolskie. Mieszkańcom województwa, którzy szanuj± jego regionaln± różnorodno¶ć, nie podoba się fałszuj±ca obraz regionu nazwa województwa. Województwem ¶l±skim nazwane jest obszar, który tylko w mniejszo¶ci jest ¶l±ski, a kultura pozostały ziem jest spychana na pozycje drugorzędn±, je¶li nie w niebyt. By ochronić lokalne tożsamo¶ci przed tym stanem rzeczy, wysuwane s± nawet propozycje zmian granic województwa. Ten krok jest jednak o tyle trudny co niekonieczny. Mieszkańcy obu dużych regionów w województwie ¶l±skim mog± przecież z sob± doskonale współpracować - byle na równych warunkach. Dlatego postulujemy zmianę nazwy województwa. Ta z pozoru niewiele wnosz±ca różnica, jest jednak kluczowa dla regionalnego postrzegania województwa.Zalety zmiany nazwy województwa
na ¶l±sko-małopolskie:
1. oba regiony s± prawidłowo reprezentowane w nazewnictwie samorz±dowym, co odbije się na postrzeganie ziem województwa przez ¶rodowiska nauki, kultury, prasy i polityki, na czym zyskaj± mieszkańcy, na skutek sprawiedliwszej dystrybucji ¶rodków finansowych pomiędzy ¶l±sk± o małopolsk± czę¶ci± województwa;
2. nazwa nie będzie traktowana jako skomplikowana, ponieważ wpisuje się w tradycję dwuczłonowych nazw polskich województw, takich jak
województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie czy wcze¶niej województwo ¶l±sko-d±browskie;
3. pierwszy człon nazwy ("¶l±sko-") nie wprowadza zamieszania - ułatwia łagodne przechodzenie ze starej nazwy w now± w dokumentacji samorz±dowej, a samochodowe tablice rejestracyjne mog± nadal mieć pierwsz± literę "S".Zachęcamy do opowiadania się za zmian± nazwy naszego województwa!


Swoj± aprobatę wobec nowej nazwy województwa można wyrażać m. in. tutaj:
Petycja 3120"Gdyby odwrócić sytuację, wyobraĽcie sobie (to szczególnie do Hanysów), że to Sosnowiec jest stolic± województwa, liczy 450 tys mieszkańców, ¦l±zacy stanowi± w tym województwie mniejszo¶ć, słowo ¦l±sk jest praktycznie nieużywane przez lokalne media (bo ¦l±sk to Wrocław a Katowice to homo niewiadomo), o zabrynicznych miastach mówi się niekiedy Zagłębie Bytomskie ale nigdy jako o Górnym ¦l±sku to jak by¶cie się czuli? IdĽmy dalej - sosnowieckie media nazywaj± beztrosko Katowice małopolskim miastem (bo ¦l±ska nie lubi± i go bojkotuj±), a liczni przyjezdni którzy pracuj± w ¶l±skich kopalniach i hutach wierz± w t± propagande i też s± przekonani iż mieszkaj± w Malopolsce. Województwo nazywa się Zachodnia Małopolska, symbolika województwa nawi±zuje jedynie do małopolskiej historii, pół Polski uważa że Bytom czy Mysłowice to jaka¶ gorsza Małopolska. Władze wojewódzkie dbaj± głównie o rozwój gospodarczy jednej jego czę¶ci, tej po słusznej stronie Brynicy, finansowane s± tylko sosnowieckie instytucje klturalne, prasa i media maj± niepisany zakaz (wynikaj±cy z niechęci i zapiekłej zawi¶ci) mówienia że wogóle istnieje jaki¶ Górny ¦l±sk w woj. sosnowieckim... Jak by¶cie się wtedy czuli gdyby to było rzeczywisto¶ci±?"  Ingner


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »


Metropolia ¦l±sko-D±browska

Mapy województwa ¶l±skiego


Informator regionalny województwa ¶l±skiego

<a href=http://www.wojewodztwoslaskie.celniej.pl/ title="Województwo ¦l±skie"><img src=http://www.wojewodztwoslaskie.celniej.pl/button.gif width=120 height=60 alt="Informator regionalny województwa ¶l±skiego"></a>
Poprzyj now± nazwę województwa!
Dodaj na swoj± stronę ten button!