Województwo ¦l±skie

Czym skorupka za młodu nasi±knie...Podczas gdy na ¦l±sku tocz± się dyskusje o potrzebie wprowadzenia edukacji regionalnej do szkół, w Zagłębiu lokalni społecznicy wzięli sprawy w swoje ręce. Już zorganizowali pierwsze zajęcia dla przedszkolaków, a w podstawówkach i gimnazjach zrobi± to niebawem.

Wprowadzenie edukacji regionalnej do programu nauczania to priorytet Ruchu Autonomii ¦l±ska. Jerzy Gorzelik, przewodnicz±cy RA¦, od wielu lat apeluje w tej sprawie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postulat znalazł się także w jego programie podczas niedawnych wyborów do sejmiku województwa. Mimo dyskusji edukacja regionalna na ¦l±sku wci±ż nie jest powszechna, a tylko niektóre szkoły, zatrudniaj±ce nauczycieli pasjonatów, realizuj± autorskie ¶cieżki dydaktyczne w tym zakresie.

Tymczasem Zagłębiacy, którzy dot±d w debacie o edukacji regionalnej nie zabierali zbyt często głosu, zaskoczyli s±siadów. Bez autopromocji i powiadamiania mediów grupa społeczników z Forum dla Zagłębia D±browskiego zaczęła opracowywać program edukacyjny "Zagłębie D±browskie - moja mała ojczyzna".

Na pocz±tku grudnia Kamil Wnuk z FdZD poprowadził w sosnowieckim Przedszkolu nr 45 pierwsz± półtoragodzinn± lekcję o Zagłębiu. Placówkę w Zagórzu wybrał nie tylko dlatego, że mieszka po s±siedzku. Również z tej przyczyny, że większo¶ć mieszkańców dzielnicy to członkowie rodzin, które na przełomie lat 70. i 80. przyjechały z różnych stron Polski do pracy w Hucie Katowice. - Reprezentanci pierwszego mieszkaj±cego tu pokolenia mog± nie czuć szczególnej więzi z regionem albo po prostu nie znać dokładnie jego historii, kultury. Ich dzieci i wnuki s± już st±d, choć nie zawsze maj± kogo¶, kto potrafi nauczyć je lokalnego patriotyzmu - mówi Wnuk.

Podczas zajęć przekonał się, że przedszkolaki s± spragnione wiedzy o małej ojczyĽnie. - Z uwag± słuchały legend, zwłaszcza o zamku będzińskim, chłopcy chwalili się, że znaj± barwy herbu Zagłębia D±browskiego, które s± takie jak w herbie piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec - relacjonuje Wnuk.

Dzieci wymieniały zagłębiowskie miasta i zwi±zane z nimi skojarzenia, np. D±browa Górnicza - Pałac Kultury, Sosnowiec - pomnik Jana Kiepury. Najbardziej spodobały im się jednak kolorowanki przygotowane przez członków zaprzyjaĽnionego z FdZD Stowarzyszenia Pakosznica z herbami miast, zabytkami oraz legendarnymi i historycznymi scenkami na obrazkach.

- Prace nad scenariuszami lekcji dla podstawówek i gimnazjów potrwaj± dłużej, bo zależy nam na tym, by były dostosowane do programów nauczania innych przedmiotów na danym etapie edukacyjnym. Np. gdy będziemy opowiadać o zamku w Będzinie, musimy wiedzieć, czy uczniowie na lekcjach historii mówili już o Kazimierzu Wielkim, czy też powinni¶my im tę postać przybliżyć - wyja¶nia Wnuk.

Podkre¶la, że lekcje dla starszych dzieci i młodzieży będ± interaktywne, urozmaicane prezentacjami multimedialnymi, wycieczkami oraz projekcjami filmu o tysi±cletniej historii ziem zagłębiowskich, który FdZD ukończy w nadchodz±cym roku. Wnuk zapowiada, że członkowie Forum chętnie poprowadz± lekcje lub za darmo udostępni± nauczycielom materiały potrzebne do ich organizacji.

Gorzelik, zasiadaj±cy w zarz±dzie województwa, zapewnia, że w nadchodz±cym roku RA¦ udowodni, że nie tylko Zagłębiak potrafi. - Umowa koalicyjna, któr± zawarli¶my w sejmiku z PO i PSL, gwarantuje rozpoczęcie prac nad nowoczesnym podręcznikiem do edukacji regionalnej. W planach s± też inne materiały, których powstawanie będzie nadzorował objęty przeze mnie wydział edukacji i nauki - zapewnia Gorzelik. Ale przyznaje, że oddolne działania s± skuteczniejsze niż oczekiwanie na ministerialne rozstrzygnięcia.

Czy zatem ¦l±zacy, często pod¶miewaj±cy się z Zagłębiaków, że nie maj± poczucia tożsamo¶ci, gwary i kilkusetletniej tradycji, nie powinni poczuć się lekko zawstydzeni, że dali się ubiec? Wygl±da na to, że woleli marnować czas na szukanie odpowiedzialnych za swoje niepowodzenia poza ¦l±skiem (np. w opieszałym Ministerstwie Edukacji), podczas gdy Zagłębiacy zabrali się do działań oddolnych małymi, ale prowadz±cymi do celu kroczkami.

¬ródło: Gazeta Wyborcza Katowice, Magdalena Warchala, 2010-12-31

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.


DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie