Województwo ¦l±skie

Naukowcy, czy pseudonaukowcy?!To, że Zagłębie D±browskie jest na siłę wpychane do Górnego ¦l±ska jest wiadome nie od dzisiaj. Dzięki ksi±żce pt. "Z kamiennej księgi pradziejów Górnego ¦l±ska", opracowanej przez naukowców Uniwersytetu ¦l±skiego dowiadujemy się rzeczy rewelacyjnej! Obszary znajduj±ce się na wschód od Chrzanowa i Trzebini to także Górny ¦l±sk!!!

"Ziemia ¶l±ska, dzięki swoim bogactwom mineralnym, od wieków była obszarem intensywnego rozwoju górnictwa i zwi±zanego z nim przemysłu. Dostępno¶ć i różnorodno¶ć surowców wynika wprost z budowy geologicznej.
Dlatego wła¶nie region ten, tak obficie obdarzony przez naturę, stanowi intryguj±cy "poligon" do poznania ogromu zdarzeń i procesów, które wywarły tu swe piętno na przestrzeni wielu milionów lat dziejów geologicznych.
Rosn±ce zainteresowanie problematyk± przyrodnicz± w ostatnich latach zbiega się jednak z brakiem popularnych wydawnictw. A przecież ¶l±skie kamienie maj± dużo do powiedzenia miło¶nikom przyrody...
Wychodz±c naprzeciw tym potrzebom, pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego,na XXV-lecie jego powstania przygotowali pierwszy przewodnik geologiczny po Górnym ¦l±sku. W trakcie o¶miu wycieczek w popularnej formie zaprezentowano ciekawe stanowiska występowania skamieniało¶ci i minerałów.
Zapraszamy do czytania otwartej dla każdego księgi przyrody, której pradzieje zapisane s± seriami skał".


Autorzy: Grzegorz Racki, Waldemar Bardziński, Tomasz Zieliński
Wydawca: Uniwersytet ¦l±ski

Zapraszamy więc na proponowane przez naukowców U¦ wycieczki po "Górnym ¦l±sku":

Wycieczka I: Wzgórze Brudzowice-Dziewki
Wycieczka II: Kamieniołom Nowa Wioska
Wycieczka III: Cegielnia w Czerwionce
Wycieczka IV: Kamieniołom w Regulicach
Wycieczka V: Kamieniołom w Zalasie
Wycieczka VI: Stary kamieniołom w Zawarpiu
Wycieczka VII: Kamieniołomy w Z±bkowicach Będzińskich
Wycieczka VIII: Kamieniołom w Wysokiej koło Łaz

Komentarz: Ksi±żka ta, sk±din±d jest bardzo interesuj±ca, jednakże z o¶miu zaproponowanych w niej wycieczek tylko jedna faktycznie zaprasza na Górny ¦l±sk!!! Pozostałe wycieczki to tereny Zagłębia D±browskiego i tzw. Garbu Tenczyńskiego.

Zdjęcie: redakcja

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.


DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Informacje o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Żywiecczyzna Informacja Turystyczna Portal Częstochowy Zagłębie D±browskie