Województwo ¦l±skie

Witamy w Zagłębiu D±browskim!Przed drug± tur± wyborów na Urz±d Prezydenta Sosnowca zwrócili¶my się do obu kandydatów z szeregiem pytań w kwestiach regionalnych. Było tam także pytanie zwi±zane z pielęgnowaniem historycznej i kulturowej granicy Zagłębia D±browskiego, oraz sugestia aby na granicy Sosnowca i Katowic postawić baner, tzw. „witacz” promuj±cy nasz region.

Byli¶my mile zaskoczeni że obaj kandydaci odpowiedzieli bardzo pozytywnie zarówno na to pytanie jak i na nasz± sugestię zamontowania banera witaj±cego na tej ruchliwej trasie podróżnych wjeżdżaj±cych do naszego miasta i do naszego regionu. Ta prosta, stosunkowo tania i niezwykle skuteczna metoda promocyjna jest przecież często spotykana nie tylko w Polsce ale i na całym ¶wiecie.

W przypadku Sosnowca i całego Zagłębia tego typu promocja ma wiele wymiarów. Funkcjonujemy jak czę¶ć konurbacji i zwi±zku miast i ta cało¶ć jest już w pewien sposób promowana. W naszym interesie jest jednak aby¶my się także z tej cało¶ci wyróżniali, tym bardziej że mamy ku temu wyraziste przesłanki. Granica na Brynicy i Przemszy to przecież granica dwóch różnych regionów tworz±cych to województwo, a różnorodno¶ć jest przecież bogactwem i zalet± a nie czym¶ szkodliwym jak często twierdzono dot±d. Pielęgnowanie różnorodno¶ci przy jednoczesnym "budowaniu mostów" jest jedyn± logiczn± drog± do w pełni partnerskiej s±siedzkiej współpracy z miastami górno¶l±skimi.

Prowadzona przez wiele lat przez zagłębiowskie elity polityka „siedzenia pod miotł±” nie przyniosła Zagłębiu żadnego zysku tylko straty w kwestiach naszej własnej tożsamo¶ci. Kontynuacja takich zachowań i działań oraz zaniechań w ¶wietle ostatnich wydarzeń w ¶l±skiej czę¶ci województwa będzie już nie tylko dowodem ignorancji czy braku lokalnego patriotyzmu ale najzwyczajniej głupoty politycznej. I odwrotnie, ten kto dostrzeże potencjał w pielęgnowaniu i promowaniu warto¶ci regionalnych, ten kto zacznie je wspierać zyska nie tylko uznanie ale także i polityczny kapitał.

Zagłębie poddawane przez wiele lat marginalizacji i auto marginalizacji potrzebuje wielu działań aby odrobić stracony czas i zaniedbania w sferze tożsamo¶ci regionalnej. Musz± to być działania złożone, niektóre zapewne oparte o wieloletnie programy, ale mog± to być także działania proste, możliwe do wprowadzenia bez mała od zaraz.

Do takich działań można bez w±tpienia zaliczyć System Identyfikacji Wizualnej Zagłębia D±browskiego polegaj±cy m. innymi na ustawieniu na ruchliwych trasach wlotowych pewnej liczby banerów które będ± witać podróżnych w naszym regionie. Proponujemy zacz±ć skromnie, od jednego ale za to umiejscowionego w bardzo ruchliwym miejscu które mija codziennie dziesi±tki tysięcy samochodów. Mowa jest oczywi¶cie o granicy Katowic i Sosnowca, przy drodze S86 czyli tzw.”gierkówce”. Potencjał tego miejsca dostrzegła już jaki¶ czas temu firma Media Markt ustawiaj±c baner reklamowy o tre¶ci „Witamy w Zagłębiu niskich cen”.

Miejmy nadzieję że potencjał promocyjny tego miejsca dostrzeg± także wreszcie władze samorz±dowe Sosnowca i już wkrótce zobaczymy tam baner o tre¶ci: „Witamy w Zagłębiu D±browskim, witamy w Sosnowcu!”

strona www FdZD, Dariusz Jurek 12.12.2010

INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.


DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »
Województwo ¦l±sko-Małopolskie


Urz±d Województwa ¦l±skiego Beskidy Zobacz ¦l±sk, Górny i Dolny Zabytki Techniki Informator Kulturalny Metropolia Silesia-Dabrova